úvodní strana | english version
zpět na úvodní stranu

články

Stavba bez vady je jen zbožné přání


Pro budoucího uživatele není ani tak důležitý počet vad či případných nedodělků, které stavba vykazuje (zejména u rodinných domů dodávaných formou na klíč jich běžně bývají i desítky), jako spíš jejich charakter a závažnost.

Mnohému lze předejít už během kontrolních dnů, jsou-li prováděny opravdu důsledně; to se týká především zásadních opomenutí a tzv. skrytých vad, na které se pak vrší další přibývající konstrukce. Ty o sobě dají vědět třeba až po delším čase a jejich dodatečná náprava, je-li vůbec proveditelná, představuje zpravidla technicky složitý proces (např. nekvalitně provedená hydroizolace). Ovšem drobným zjevným vadám, vznikajícím hlavně při dokončovacích pracích, (poškrábané rámy oken a dveří, poškozená malba, opomenuté dočištění krycích lišt, praskliny v sádrokartonu apod.), se žádná firma a tudíž i žádná stavba nevyvaruje. Co s tím?

Při přejímce stavby, která předchází kolaudaci, je třeba tyto viditelné vady specifikovat a zapsat (zpravidla do stavebního deníku); dodavatelská firma pak stanoví termín, do kdy je odstraní. Dříve se často operovalo s pojmem "vady nebránící v užívání", což byly většinou různé estetické nedostatky, a povinností investora bylo stavbu i s nimi převzít. Současná legislativa ale takovou klauzuli nezná a stavebník má právo požadovat před přejímkou opravu všech zjištěných vad.

Zjevné vady je tedy nutné reklamovat v přejímkovém řízení, neboť po převzetí stavby už se těžko prokazuje, kdo na poškození nese vinu. Skryté vady se reklamují bezprostředně poté, co se projeví, a to kdykoliv v rámci záruční doby. Jde-li o nedostatky, jichž si dodavatel musel být vědom, znamená to vážné porušení smlouvy a v takovém případě má investor právo žádat nápravu, případně slevu z ceny. Může uplatňovat také zaplacení smluvní pokuty, pokud bylo takové ujednání zakotveno ve smlouvě, případně požadovat i náhradu škody. Za tu lze považovat např. nutné prodloužení čerpání hypotéky či jinou prokazatelnou finanční újmu, ať už v podobě zvýšených výdajů nebo ušlého zisku.

Běžné zjevné vady, ale i některé méně závažné skryté vady, jako je kupříkladu při přejímce těžko zjistitelná netěsnost okapového systému, není problém odstranit. Stavebník by ale měl vždy zvážit, které reklamovat (určitě zmíněné okapy či nespolehlivě fungující kování oken) a se kterými nepodstatnými se smířit, případně vzít nápravu do vlastních rukou. Především u staveb na klíč s kompletně dokončeným interiérem vzniká totiž reálné riziko, že odstraňování vad bude plodit vady nové.
[Martin Klíma, Stavimedum.cz, 5.8.2005]

články